Informace

Školní jídelna Kremnická je samostatný subjekt, nespadá pod Základní školu Žižkov, tudíž veškeré dotazy a připomínky směřujte přímo k nám. Obracejte se na vedoucí ŠJ - p. Martinu Zahradníčkovou. Děkujeme. 

Obědy je možné platit v hotovosti v ŠJ (pouze posledních 5 dní v měsíci) nebo inkasem (podmínky domluvit v ŠJ). Odhlásit nebo přihlásit oběd lze pouze den předem do 14. hodiny. 

Obědy do jídlonosičů vydáváme pouze od 11 do 12 hodin. Děkujeme za pochopení. 

Provozní řád školní jídelny

 1. Strávníkům je vstup do školní jídelny dovolen v době výdeje, tj. pondělí až pátek od 10.45 do 14.00 hod.
 2. V první den nemoci je možné odnést neodhlášený oběd domů. V dalších dnech nemoci je nutné si obědy odhlásit nebo je možné si je odebírat, ale pouze s příplatkem na provozní a mzdovou režii.
 3. Oběd na příští den lze odhlásit i přihlásit den předem (pracovní) do 14.00 hodin.
 4. Obědy lze platit v hotovosti přímo v jídelně posledních pět pracovních dnů v měsíci, nebo je možné sjednat souhlas s inkasem z jakéhokoli účtu. Platby jsou zálohy na další měsíc. V případě nezaplacení je strávník z obědů odhlášen.
 5. Obědy jsou vydávány pouze strávníkům, kteří mají aktivovanou stravovací kartu nebo čip. V případě zapomenutí karty (čipu) vystaví účetní náhradní doklad, v případě ztráty nebo zničení si strávník zakoupí novou kartu (čip).
 6. Před vstupem do jídelny si strávník odloží bundu a školní tašku do šatny, poté si umyje ruce. Peníze a cenné věci si ponechá u sebe. Následně u výdejního okénka odebere příbor, vloží kartu (čip) a odebere vydaný oběd, po konzumaci oběda uloží použité nádobí a příbory na označené místo.
 7. V pondělí a v pátek připravuje jídelna jedno jídlo, v ostatních dnech je možnost výběru ze dvou. Jestliže strávník v tyto dny nezvolí, má automaticky přihlášen oběd č. 1.
 8. Strávníci jsou povinni řídit se pokyny pracovníků školní jídelny a dozorujícího pracovníka.
 9. Strávníci jsou povinni se chovat při stravování ohleduplně, v souladu s hygienickými a společenskými pravidly při stolování.
 10. Strávníci své připomínky hlásí vedoucí jídelny, hlavní kuchařce nebo dozorujícímu pracovníkovi.
 11. Mimořádný úklid jídelny během výdejní doby (rozbité nádobí, čistota stolů, .....) zajišťuje stanovená pracovnice jídelny.
 12. Úraz ve školní jídelně hlásí strávníci dozoru nebo vedoucí jídelny a to neprodleně v den úrazu.
 13. Jídelní lístek je pravidelně vyvěšován na nástěnce ve školní jídelně, školní družině a na našich stránkách.
 14. Vycházející strávníci vrátí stravovací kartu (čip) v den ukončení docházky. Kartu (čip) mohou vracet ještě v období od 1. do 30. 9. v následujícím školním roce.

V Kutné Hoře dne 3. 9. 2018